Zápis z Valné hromady sportovního klubu

FBS Olomouc, z. s. konané per rollam

Program jednání:

  1. 1. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019
  2. 2. Schválení rozpočtu na rok 2021
  3. 3. Schválení aktualizace stanov FBS Olomouc, c. z.
  4. 4. Schválení souboru usnesení Valné hromady

1. Rozhodnutí o konání Valné hromady

Výkonný výbor jako statutární orgán klubu FBS Olomouc, z. s., rozhodl, že Valná hromada FBS Olomouc, z. s. v roce 2020 proběhne vzdáleně s elektronickým hlasováním, tedy per rollam, a to v důsledku epidemie koronaviru SARS CoV-2 (též COVID-19) a s tím souvisejících omezení ze strany vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Z důvodů omezujících opatření způsobených epidemií koronaviru SARS CoV-2 a s tím souvisejícího nestandardního způsobu konání Valné hromady byly na programu jednání zařazeny pouze otázky, jejichž projednání nesnese odkladu z důvodů provozních či důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

2. Oznámení konání Valné hromady a jednací řád

Oznámení o konání Valné hromady klubu a jejím programu bylo provedeno v souladu s platnými stanovami klubu. Uveřejnění o konání bylo zveřejněno na webu FBS Olomouc, z. s. a v Členské sekci všem členům FBS Olomouc, z. s. (Příloha 1)

Jednací řád Valné hromady byl stanoven Výkonným výborem FBS Olomouc, z. s., dle § 19 odst. 2 Lex Covid, který uvádí: „Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování podle odstavce 1, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním“. (Příloha 2)

3. Zpráva Výkonného výboru

Výkonný výbor ověřil, že z oslovených 26 delegátů se řádně zaregistrovalo 25 delegátů (96%) a tím pádem je Valná hromada usnášeníschopná.

Dne 30. 11. 2020 obdrželi delegáti písemné materiály k jednotlivým bodům programu Valné hromady, o kterých měli hlasovat do 13. 12. 2020 formou emailové zprávy. Výkonný výbor ověřil, že všech 25 delegátů hlasovalo v uvedeném termínu a jejich hlasování je platné.

4. Výsledky hlasování delegátů Valné hromady FBS Olomouc 2020 - per rollam

Usnesení č. 1.  účetní závěrka za rok 2019 (Příloha 3)

Výsledky hlasování: PRO: 25 delegátů, PROTI: 0 delegátů, ZDRŽEL SE: 0 delegátů

Usnesení č. 2. rozpočet na rok 2021 (Příloha 4)

Výsledky hlasování: PRO: 20 delegátů, PROTI: 2 delegáti, ZDRŽEL SE: 3 delegáti

Usnesení č. 3. aktualizace stanov FBS Olomouc, c. z. (Příloha 5)

Výsledky hlasování: PRO: 22 delegátů, PROTI: 3 delegáti, ZDRŽEL SE: 0 delegátů

Usnesení č. 4. soubor usnesení Valné hromady (Příloha 6)

Výsledky hlasování: PRO: 24 delegátů, PROTI: 0 delegátů, ZDRŽEL SE: 1 delegát

V Olomouci dne 18. 12. 2020.

Přílohy naleznete v Členské sekci,