Vedení sportovního klubu FBS Olomouc si dovoluje pozvat všechny členy na volební Valnou hromadu, která se bude konat dne 15. prosince 2021 od 17:30 hodin v prostorách Technologické haly SŠP Rooseveltova 79 Olomouc, s tímto pořadem jednání:

 • Zahájení Valné hromady
 • Schválení volebního řádu Valné hromady
 • Volba orgánů Valné hromady
 • Zpráva mandátové komise
 • Zpráva prezidenta klubu za sezónu 2020/2021
 • Zpráva Kontrolní komise
 • Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020
 • Schválení rozpočtu na rok 2022
 • Schválení změny sídla klubu
 • Představení kandidátů (každý kandidát max. 5 minut)
 • Volba členů Výkonného výboru a Kontrolní komise klubu
 • Diskuse
 • Závěr

Prezentace účastníků bude probíhat od 17:00 hodin v místě konání Valné hromady – Technologická hala SŠP Rooseveltova 79, Olomouc. Valné hromady se mohou účastnit všichni členové sportovního klubu FBS Olomouc.

Hlasovací právo mají pouze delegáti vyslání příslušným družstvem FBS Olomouc, a to v počtu jeden delegát za družstvo. Družstvem se rozumí oddíly FBS Olomouc přihlášené i nepřihlášené v době konání VH do oficiálních soutěží Českého florbalu, které však mají alespoň z části samostatně organizovanou činnost. Hlasovací právo mají i členové vedení.

Při volbě vedení klubu bude Valná hromada vycházet z návrhů, které budou předloženy emailem na elektronickou adresu:sekretar@fbsolomouc.cz nejpozději do 12. prosince 2021 včetně, s uvedením pozice, na kterou daná osoba kandiduje (prezident, člen Výkonného výboru nebo člen Kontrolní komise). Kandidát může kandidovat do více pozic, s tím, že pokud bude zvolen do jedné pozice, tak již nemůže kandidovat na pozici další.

V Olomouci dne 4. 11. 2021, za Výkonný výbor FBS Olomouc, z. s Martin Reimer, prezident klubu.