1.  Výkonný výbor jako statutární orgán klubu FBS Olomouc, z. s., IČO: 26548798, se sídlem Sukova 874/4, 779 00 Olomouc, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. L 5387, rozhodl, že Valná hromada FBS Olomouc, z. s. v roce 2020 proběhne vzdáleně s elektronickým hlasováním, tedy per rollam, a to v důsledku epidemie koronaviru SARS CoV-2 (též COVID-19) a s tím souvisejících omezení ze strany vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.
  2.  Možnost konání jednání a rozhodování spolkových orgánů mimo zasedání, tedy např. per rollam, i v případě, že tato možnost není zakotvena v zakladatelském právním jednání daného spolku (stanovy), vyplývá ze zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „Lex Covid“), a to konkrétně v ust. § 18 a násl.
  3.  Z důvodů omezujících opatření způsobených epidemií koronaviru SARS CoV-2 a s tím souvisejícího nestandardního způsobu konání Valné hromady jsou na program jednání zařazeny pouze otázky, jejichž projednání nesnese odkladu z důvodů provozních či důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

Program Valné hromady 2020:

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019

Schválení rozpočtu na rok 2021

Schválení aktualizace stanov FBS Olomouc, z. s.

Schválení souboru usnesení Valné hromady

V Olomouci dne 23. 11. 2020                                        Výkonný výbor FBS Olomouc, z. s.

Jednací řád